BIP ePUAP
LOGO

Rodo


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM.JULIANA TUWIMA W KOWALI – STĘPOCINIE

stosowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne im. Juliana Tuwima w Kowali – Stępocinie z siedzibą ul. Parkowa 16, 26-624 Kowala- Stępocina reprezentowaną przez mgr Justynę Fabisiak; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) inspektorem danych osobowych (IODO) u Administratora jest Pani Dorota Wąsik /d.wasik@kowala.pl/
3) dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w zakresie uprawnień wynikających z prawa oświatowego i wydanych do niej aktów wykonawczych oraz statutu przedszkola,
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez prawo oświatowe i wydane do niej akty wykonawcze oraz statut przedszkola jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.