BIP ePUAP
LOGO

Rekrutacja 2024-2025

Informujemy, że od dnia 04.03.2024 roku rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2024/2025.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej wypełnić drukowanymi literami lub elektronicznie i złożyć do dnia 18.03.2024r. do godz. 15.00 w sekretariacie przedszkola.
Zgodnie z art. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola ( oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej)
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Przyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2024/2025 będzie trwało w terminie od dnia 19.02.2024r. do dnia 27.02.2024r. Deklaracje należy pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej i złożyć do dnia 27.02.2024r. do godz. 15.00 w sekretariacie przedszkola.

Tok postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Publicznym im. Juliana Tuwima
w Kowali-Stępocinie w roku szkolnym 2024/2025

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

2.Statut przedszkola.

3.Uchwała LXIII.540.2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku.

Do Przedszkola  Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali-Stępocinie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kowala.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola,
jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w  przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria :

 I etap rekrutacji
I. Kryteria ustawowe :

 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria dodatkowe.

II etap rekrutacji
II. Dodatkowe kryteria rekrutacji określone przez Radę Gminy Kowala uchwałą

Lp. Kryteria
drugiego etapu rekrutacyjnego
Punkty Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryteriów
1. Rodzice  dziecka są zatrudnieni w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia, wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub pobierają naukę w trybie dziennym 5 Oświadczenie rodziców.
2. Jeden z rodziców dziecka jest zatrudniony w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia, wykonuje pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub pobiera naukę w trybie dziennym 3 Oświadczenie rodziców.
3. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, szkoły lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 3 Oświadczenie rodziców
o miejscu zamieszkania
i uczęszczania rodzeństwa do placówki.
4. Miejsce płacenia podatku/ów/ na rzecz Gminy Kowala 2 Oświadczenie rodzica
o miejscu płacenia podatku/ów/.
5. Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 2 Kopia orzeczenia sądu rodzinnego, zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
6. Trudna sytuacja rodzinna 1 Zaświadczenie
o korzystaniu
z pomocy wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 

III. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym

Lp. Rodzaj czynności Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Od 19 lutego 2024r.

do 27 lutego 2024r.

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 4 marca 2024r.

do 18 marca 2024r.

od 9 kwietnia 2024r.

do 17 kwietnia 2024r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 19 marca 2024r.

do 26 marca 2024r.

od 18 kwietnia 2024r.

do 22 kwietnia 2024r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 27 marca 2024r.
do godziny 15.00
24 kwietnia
2024r.
do godz. 15.00
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 28 marca 2024r.

do 03 kwietnia 2024r. do godz. 15.00

od 25 kwietnia 2024r.

do 29 kwietnia 2024r. do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 08 kwietnia 2024r.
do godz. 15.00
06 maja
2024r. do godz. 15.00

 

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego:
 • Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali-Stępocinie odbywa się raz w roku.
 • Rodzice dzieci uczęszczających już do publicznego przedszkola składają „Deklarację kontynuacji” pobytu dziecka w danym przedszkolu (niezłożenie ,,Deklaracji kontynuacji” w określonym terminie przed rozpoczęciem terminu rekrutacji, traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).
 • Rodzice nowych kandydatów mają możliwość złożenia „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” do trzech wybranych placówek.
 • W załączeniu do „Wniosku o przyjęcia do przedszkola” rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty, opisane we wniosku – brak wymaganego dokumentu jest jednoznaczne z niedopełnieniem danego kryterium.
 • Dokumenty o których mowa w pkt.4 są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii lub poświadczonego dokumentu „stwierdzam zgodność z oryginałem” z czytelnym podpisem .
 • Każde ze składanych przez rodziców /opiekunów oświadczeń ma zawierać klauzulę „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • Rekrutacją objęte są dzieci w wieku: od 3. do 6. roku życia.
 • Za spełnianie kryteriów dodatkowych przyznawane są punkty.
 • W przypadku takiej samej ilości punktów uzyskanych w toku rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata w drodze głosowania.
 1. Procedura odwoławcza:
 • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
 • Uzasadnienie sporządza komisja w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • W terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego  przedszkola  służy skarga do sądu administracyjnego.
 • Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Liczbę miejsc organizacyjnych w oddziałach określa projekt organizacyjny Przedszkola Publicznego im Juliana Tuwima w Kowali-Stępocinie.
 • Przez rodziców zastępczych rozumie się prawnych opiekunów zastępczych.
 • W trakcie roku szkolnego, w miarę posiadanych miejsc, dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.

OŚWIADCZENIA

WNIOSEK-O-PRZYJECIE-DZIECKA-DO-PRZEDSZKOLA-PUBLICZNEGO-IM.-JULIANA-TUWIMA-2024-2025 (1)