BIP ePUAP
LOGO

Opłaty

ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ
Drodzy Rodzice!
Informujemy, że od 01 września 2022 roku wysokość stawki żywieniowej dziecka wynosi:

  • 10,00 zł – 3 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek)
  • 8,00 zł  – 2 posiłki ( śniadanie, obiad )

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
Zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego reguluje:
Uchwała Nr VI.37.2019  Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 roku  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kowala
 Uchwała

I. Odpłatność za przedszkole składa się z dwóch części, tj.:
– kosztu wyżywienia
-opłaty za świadczenia ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego.

II. Opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala Rada Gminy w Kowali w drodze uchwały./ Uchwała Nr  VI.37.2019/. Na rok szkolny 2019/2020 w/w opłata wynosi 1zł.
– 7.30 – 12.30 bezpłatna podstawa programowa, tj. 5 godzin.
– 6.30 – 7.30, 12.30 – 16.30 ( płatne godziny).

III. Wysokość opłat za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym biorąc pod uwagę normy żywieniowe ustalone przez Ministra Zdrowia oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych.O zmianie wysokości opłat za wyżywienie rodzice będą powiadamiani przez przedszkole w formie komunikatów na tablicy ogłoszeń; W przypadku wzrostu cen żywności wysokość stawki żywieniowej może ulec zmianie. 

IV. Zasady dokonywania odpłatności za przedszkole:
a) w terminie do 5. dnia każdego miesiąca rodzice otrzymują od wychowawców oddziałów informacje o kwotach do zapłaty za pobyt i wyżywienie dziecka
b) płatności należy dokonać do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy :

BS Radom 53 9147 0009 0020 6196 2005 0001

c) sposób wypełniania przelewu:
– konto nr: BS Radom 53 9147 0009 0020 6196 2005 0001
-tytułem : opłata za żywienie i pobyt ( imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc)

 

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY
DZIĘKUJEMY!