BIP
LOGO

Rekrutacja 2021-2022

Informujemy, że od dnia 01.03.2021 roku rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2021/2022.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej wypełnić drukowanymi literami lub elektronicznie i złożyć do dnia 19.03.2021r. do godz. 15.00  w sekretariacie przedszkola, pamiętając o reżimie sanitarnym.

Zgodnie z art. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola ( oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Przyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022 będzie trwało w terminie od dnia 18.02.2021r. do dnia 26.02.2021r. Deklaracje należy pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej i złożyć do dnia 26.02.2021r. do godz. 15.00 w sekretariacie przedszkola, pamiętając o reżimie sanitarnym.

 

Tok postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Publicznym
im. Juliana Tuwima w Kowali w roku szkolnym 2021/2022  

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910.).

2.Statut przedszkola.

3.Uchwała Nr XXVIII.209 z dnia 29 stycznia 2021r. (  209)

 

Do Przedszkola  Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kowala.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola,
jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w  przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria :

 

I etap rekrutacji
I. Kryteria ustawowe :

 1. Wielodzietność rodziny kandydata.
 2. Niepełnosprawność kandydata.
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria dodatkowe.

 

II etap rekrutacji
II. Dodatkowe kryteria rekrutacji określone przez Radę Gminy Kowala uchwałą

Lp. Kryteria
drugiego etapu rekrutacyjnego
Punkty Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryteriów
1. Rodzice  dziecka są zatrudnieni w ramach pracowniczego stosunku pracy, samo zatrudnienia, wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub pobierają naukę w trybie dziennym 5 Oświadczenie rodziców.
2. Jeden z rodziców dziecka jest zatrudniony w ramach pracowniczego stosunku pracy, samo zatrudnienia, wykonuje prace na podstawie umów cywilnoprawnych lub pobiera naukę w trybie dziennym 3 Oświadczenie rodziców.
3. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, szkoły lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej 3 Oświadczenie rodziców
o miejscu zamieszkania
i uczęszczania rodzeństwa do placówki.
4. Miejsce płacenia podatku/ów/ na rzecz Gminy Kowala 2 Oświadczenie rodzica
o miejscu płacenia podatku/ów/.
5. Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 2 Kopia orzeczenia sądu rodzinnego, zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
6. Trudna sytuacja rodzinna 1 Zaświadczenie
o korzystaniu
z pomocy wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Zgodnie z art. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola
( oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej)
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

Przyjmowanie deklaracji kontynuowania pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się
w terminie od 18 lutego do 26 lutego 2021 roku.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się po zebraniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym im. Juliana Tuwima w Kowali.

 

III. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym

 

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym Termin w  postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 01 marca 2021 r.
do 19 marca 2021r.
do godz. 15.00
Od 20 kwietnia 2021 r.
do 30 kwietnia 2021r.
do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Od 22 marca 2021 r.
do 26 marca 2021r.
do godz. 15.00
Od 04maja 2021 r.
do 06 maja 2021r.
do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
02 kwietnia 2021 r.
do godz. 15.00
11 maja 2021r.
do godz. 15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 06 kwietnia 2021 r.
do 15 kwietnia 2021r.
do godz. 15.00
Od 14 maja 2021 r.
do 17 maja 2021r.
do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów nieprzyjętych 19 kwietnia 2021 r.
do godz. 15.00
19 maja
do godz. 15.00

 

IV. Zasady postępowania rekrutacyjnego:

 1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali odbywa się raz w roku.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających już do publicznego przedszkola składają „Deklarację kontynuacji” pobytu dziecka w danym przedszkolu (niezłożenie  ,,Deklaracji kontynuacji” w określonym terminie przed rozpoczęciem terminu rekrutacji, traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).
 3. Rodzice nowych kandydatów mają możliwość złożenia „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” do trzech wybranych placówek.
 4. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcia do przedszkola” rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty, opisane we wniosku – brak wymaganego dokumentu jest jednoznaczne z niespełnianiem danego kryterium.
 5. Dokumenty o których mowa w pkt.4 są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo poświadczonego dokumentu „stwierdzam zgodność z oryginałem” z czytelnym podpisem .
 6. Każde ze składanych przez rodziców /opiekunów oświadczeń ma zawierać klauzulę „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 7. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku: od 3. do 6. roku życia.
 8. Za spełnianie kryteriów dodatkowych przyznawane są punkty.10.W przypadku takiej samej ilości punktów uzyskanych w toku rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata w drodze głosowania.

 V.Procedura odwoławcza:

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza komisja w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego  przedszkola  służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.VI.Postanowienia końcowe:
 1. Liczbę miejsc organizacyjnych w oddziałach określa projekt organizacyjny Przedszkola Publicznego im Juliana Tuwima w Kowali.
 2. Przez rodziców zastępczych rozumie się prawnych opiekunów zastępczych.
 3. W trakcie roku szkolnego, w miarę posiadanych miejsc, dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.

DEKLARACJA KONTYNUACJI 2021-
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JULIANA TUWIMA – 2021-2022
OŚWIADCZENIA 2021 – 2022
POTWIERDZENIE WOLI